2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران ۱۸۹۴۸ ۴۸۷۱ منطقه ۱ دختر ۶۵۹۸
يزد ۹۲۷۷ ۳۸۴۳ منطقه ۲ دختر ۶۴۷۰
ملاير ۱۵۱۴۹ ۶۲۵۷ منطقه ۲ دختر ۵۹۴۸
كازرون ۱۷۲۰۷ ۷۰۵۴ منطقه ۲ دختر ۶۰۶۷
نجف آباد ۲۵۴۷۳ ۱۰۲۴۰ منطقه ۲ دختر ۵۷۰۳
يزد ۲۶۸۳۰ ۱۰۷۸۳ منطقه ۲ دختر ۵۶۸۰
يزد ۲۷۶۸۹ ۱۱۱۲۲ منطقه ۲ دختر ۵۵۱۸
اسلام‌شهر ۲۸۴۸۱ ۱۱۴۴۵ منطقه ۲ دختر ۵۶۶۷
تهران ۳۸۹۵۳ ۱۵۴۹۳ منطقه ۲ دختر ۵۰۵۵
شهر قدس ۲۹۳۲۴ ۵۹۸۰ منطقه ۳ دختر ۵۰۰۶
ملارد ۴۰۳۱۳ ۸۸۲۳ منطقه ۳ پسر ۵۴۲۰
املش ۴۱۲۹۴ ۹۰۹۶ منطقه ۳ دختر ۵۴۸۵
كرج ۴۱۵۱۶ ۹۱۶۵ منطقه ۳ دختر ۴۹۳۳
تهران ۵۱۳۷۶ ۱۱۹۵۱ منطقه ۳ پسر ۴۴۹۸
دورود ۵۸۴۷۲ ۱۴۰۱۳ منطقه ۳ دختر ۴۸۹۵

برای مشاهده رتبه قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز کلیک کنید

مشاهده برچسب ها