2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-سال ۱۳۹۶

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز ۲۱۴۸۱ ۵۴۵۰ منطقه ۱ دختر ۶۱۰۱
تبريز ۲۹۶۸۱ ۷۲۹۹ منطقه ۱ دختر ۵۵۱۷
اروميه ۳۰۹۱۷ ۱۲۳۸۹ منطقه ۲ پسر ۵۵۷۹
اردبيل ۴۶۵۷۳ ۱۸۳۸۸ منطقه ۲ دختر ۵۶۲۷
آذرشهر ۵۰۵۴۹ ۱۱۷۰۵ منطقه ۳ دختر ۴۹۷۲

برای مشاهده رتبه قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کلیک کنید

برای مشاهده رتبه قبولی در رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کلیک کنید

مشاهده برچسب ها