2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه سمنان در سال ۱۳۹۶- تراز قلم چی

۶ مرداد ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه سمنان

تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه سمنان سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران ۱۲۴۵۵ ۳۳۰۸ منطقه ۱ دختر ۶۱۲۰
تهران ۱۶۲۵۶ ۴۲۱۲ منطقه ۱ پسر ۵۷۴۳
بابل ۱۰۳۲۹ ۴۳۰۳ منطقه ۲ پسر ۶۴۴۰
اراك ۱۱۳۷۵ ۴۷۴۱ منطقه ۲ پسر ۶۱۱۳
قم ۱۲۶۲۸ ۵۲۴۳ منطقه ۲ پسر ۶۳۸۹
نيشابور ۱۲۸۱۹ ۵۳۲۴ منطقه ۲ دختر ۶۵۰۸
سمنان ۱۶۱۹۷ ۶۶۵۸ منطقه ۲ دختر ۵۵۳۵
سمنان ۲۴۹۵۳ ۱۰۰۲۸ منطقه ۲ دختر ۵۶۰۹
سمنان ۲۷۹۵۰ ۱۱۲۲۸ منطقه ۲ پسر ۵۳۲۱
سمنان ۳۱۹۹۱ ۱۲۸۲۸ منطقه ۲ دختر ۵۷۳۴
شاهرود ۳۶۲۳۸ ۱۴۴۷۹ منطقه ۲ پسر ۵۰۲۲
گنبد ۱۵۴۶۲ ۲۷۶۱ منطقه ۳ پسر ۶۰۲۶
تنكابن ۱۷۴۷۵ ۳۱۸۷ منطقه ۳ دختر ۵۵۶۱

مشاهده برچسب ها