2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه

۶ مرداد ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه

تراز و رتبه قبولی در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز ۱۱۳۲۹ ۳۰۳۰ منطقه ۱ پسر ۶۳۴۶
تهران ۱۴۰۶۱ ۳۶۷۱ منطقه ۱ دختر ۵۷۳۱
تهران ۱۴۳۳۶ ۳۷۳۷ منطقه ۱ پسر ۶۱۲۴
شيراز ۱۴۵۷۰ ۳۸۰۲ منطقه ۱ پسر ۵۷۷۶
مشهد ۱۴۶۷۴ ۳۸۲۹ منطقه ۱ پسر ۶۲۵۳
تهران ۱۵۱۸۴ ۳۹۵۷ منطقه ۱ دختر ۵۹۲۶
تبريز ۲۶۱۳۲ ۶۴۹۲ منطقه ۱ دختر ۵۳۶۵
اروميه ۷۷۲۵ ۳۲۱۲ منطقه ۲ دختر ۶۱۹۷
اروميه ۱۰۷۷۲ ۴۴۷۰ منطقه ۲ پسر ۶۰۹۳
رشت ۱۰۸۰۸ ۴۴۸۷ منطقه ۲ دختر ۷۴۲۶
رشت ۱۱۹۰۰ ۴۹۵۹ منطقه ۲ پسر ۶۴۱۲
لنگرود ۱۲۴۶۹ ۵۱۸۱ منطقه ۲ پسر ۵۸۰۹
رشت ۱۲۷۰۵ ۵۲۷۸ منطقه ۲ پسر ۶۲۱۲
ساري ۱۳۱۰۲ ۵۴۴۳ منطقه ۲ پسر ۶۲۸۱
سنندج ۱۳۱۴۴ ۵۴۵۸ منطقه ۲ دختر ۶۰۰۳
قم ۱۳۹۴۳ ۵۷۹۳ منطقه ۲ دختر ۶۳۳۳
گرگان ۱۴۲۳۷ ۵۹۰۶ منطقه ۲ دختر ۶۱۲۳
سنندج ۱۴۴۰۱ ۵۹۷۸ منطقه ۲ دختر ۶۳۸۴
كرج ۱۴۴۰۱ ۵۹۷۸ منطقه ۲ دختر ۶۰۷۷
آمل ۱۶۰۸۲ ۶۶۲۱ منطقه ۲ دختر ۶۳۳۶
زنجان ۱۶۴۴۳ ۶۷۵۷ منطقه ۲ پسر ۵۵۷۴
اروميه ۱۸۲۰۰ ۷۴۳۰ منطقه ۲ دختر ۵۹۷۶
خوي ۲۱۸۴۶ ۸۸۳۳ منطقه ۲ دختر ۵۵۷۶
اروميه ۲۵۲۹۶ ۱۰۱۶۹ منطقه ۲ دختر ۵۹۴۱
خوي ۲۷۱۰۷ ۱۰۸۹۱ منطقه ۲ پسر ۵۶۰۸
اروميه ۲۷۴۹۰ ۱۱۰۴۴ منطقه ۲ پسر ۵۹۵۴
اروميه ۲۸۷۴۴ ۱۱۵۳۷ منطقه ۲ پسر ۶۷۶۶
انار ۳۱۴۸۱ ۱۲۶۲۷ منطقه ۲ پسر ۵۵۳۶
مشكين شهر ۲۹۱۹۱ ۵۹۵۳ منطقه ۳ پسر ۵۵۵۴
قره‌ضياءالدين ۴۰۷۶۲ ۸۹۳۷ منطقه ۳ پسر ۵۴۶۴
بوكان ۴۷۸۴۳ ۱۰۹۵۰ منطقه ۳ دختر ۵۳۹۳
مهاباد ۵۵۲۵۹ ۱۳۰۶۸ منطقه ۳ پسر ۶۴۷۹
بوكان ۶۰۵۹۱ ۱۴۶۳۰ منطقه ۳ پسر ۵۳۶۷

مشاهده برچسب ها