2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳ مرداد ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تراز و رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
مشهد ۶۶۵۴ ۱۸۸۴ منطقه ۱ دختر ۶۳۵۲
مشهد ۷۳۶۵ ۲۰۵۲ منطقه ۱ پسر ۶۷۰۰
يزد ۷۵۸۵ ۳۱۵۴ منطقه ۲ دختر ۶۵۵۳
خوي ۷۷۱۴ ۳۲۰۷ منطقه ۲ پسر ۶۷۴۸
قزوين ۷۸۱۶ ۳۲۵۱ منطقه ۲ پسر ۶۴۰۸
مرودشت ۷۹۲۳ ۳۲۹۰ منطقه ۲ پسر ۶۷۱۲
تكاب ۸۷۴۸ ۱۴۲۸ منطقه ۳ پسر ۶۴۳۴
بشرويه ۸۷۹۷ ۱۴۳۳ منطقه ۳ پسر ۶۳۶۰
كوهدشت ۹۲۸۷ ۱۵۱۸ منطقه ۳ پسر ۶۲۱۵

مشاهده برچسب ها