2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱ مرداد ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تهران ۴۹۶۷ ۱۴۴۰ منطقه ۱ دختر ۵۵۲۴
تهران ۵۰۸۷ ۱۴۷۲ منطقه ۱ پسر ۵۷۷۳
تهران ۵۱۶۹ ۱۴۹۶ منطقه ۱ دختر ۶۶۰۰
نورآباد ممسني ۴۵۵۹ ۱۹۲۷ منطقه ۲ پسر ۵۹۶۷
بابل ۴۸۸۶ ۲۰۸۰ منطقه ۲ پسر ۶۴۵۲
قم ۴۹۲۹ ۲۰۹۵ منطقه ۲ پسر ۵۸۷۶
دولت آباد ۴۹۸۱ ۲۱۲۰ منطقه ۲ دختر ۶۳۵۴
كرج ۵۰۱۸ ۲۱۳۲ منطقه ۲ پسر ۶۴۳۰
قم ۵۰۴۵ ۲۱۴۱ منطقه ۲ پسر ۶۰۸۶
رامسر ۵۰۶۸ ۲۱۵۵ منطقه ۲ دختر ۶۴۷۷
زنجان ۵۲۲۹ ۲۲۲۲ منطقه ۲ دختر ۶۶۴۰
بافت ۴۹۵۰ ۷۰۸ منطقه ۳ پسر ۶۳۸۲
بانه ۵۰۰۳ ۷۱۴ منطقه ۳ پسر ۶۷۰۱
تاكستان ۷۶۵۵ ۱۲۱۲ منطقه ۳ پسر ۶۵۸۹
گرگان ۷۷۷۷ ۱۲۴۰ منطقه ۳ دختر ۵۶۲۱

مشاهده برچسب ها