2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۱ مرداد ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
اهواز ۶۵۸۷ ۲۷۵۰ منطقه ۲ دختر ۶۴۵۶
اهواز ۷۶۵۵ ۳۱۸۴ منطقه ۲ دختر ۶۵۷۹
آمل ۷۷۵۹ ۳۲۲۶ منطقه ۲ دختر ۶۲۹۳
يزد ۸۲۰۹ ۳۴۰۸ منطقه ۲ پسر ۶۳۸۳
سردشت ۷۶۹۶ ۱۲۲۳ منطقه ۳ پسر ۶۳۲۱
الشتر ۱۰۰۷۷ ۱۶۵۳ منطقه ۳ دختر ۵۸۰۸

برای مشاهده تراز و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی تهران کلیک کنید

برای مشاهده تراز و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز کلیک کنید

مشاهده برچسب ها