2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۳۱ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تراز و رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز ۶۳۲۴ ۱۸۱۴ منطقه ۱ پسر ۶۲۹۴
مرند ۵۱۸۸ ۲۲۰۳ منطقه ۲ پسر ۶۶۱۳
مرند ۵۵۹۴ ۲۳۵۹ منطقه ۲ پسر ۶۳۴۹
خوي ۶۱۹۳ ۲۵۹۲ منطقه ۲ پسر ۵۹۸۲
شهريار ۶۲۱۵ ۲۶۰۲ منطقه ۲ دختر ۶۷۸۹
كرج ۶۳۴۵ ۲۶۵۳ منطقه ۲ دختر ۶۵۴۲
سنندج ۶۴۹۶ ۲۷۱۳ منطقه ۲ پسر ۶۷۱۷
خلخال ۶۵۰۳ ۲۷۱۵ منطقه ۲ پسر ۶۵۱۶
خوي ۶۵۳۹ ۲۷۳۰ منطقه ۲ پسر ۶۸۹۱
قره‌ضياءالدين ۷۰۷۱ ۲۹۴۶ منطقه ۲ دختر ۶۳۶۸
بوكان ۵۵۹۴ ۸۲۱ منطقه ۳ پسر ۶۱۰۶
سرپل ذهاب ۶۱۳۱ ۹۱۷ منطقه ۳ پسر ۶۳۷۹
قروه ۶۴۷۱ ۹۸۴ منطقه ۳ پسر ۶۸۹۳
قره‌ضياءالدين ۶۷۴۲ ۱۰۴۵ منطقه ۳ پسر ۶۲۹۳
سقز ۶۹۱۶ ۱۰۸۲ منطقه ۳ پسر ۶۶۴۳
مريوان ۷۳۷۶ ۱۱۶۷ منطقه ۳ پسر ۶۵۲۵
مهاباد ۷۶۴۰ ۱۲۰۹ منطقه ۳ پسر ۶۵۵۳

مشاهده برچسب ها