2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-سال۱۳۹۶

۲۸ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تراز و رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
زنجان ۹۱۱۹ ۳۷۸۰ منطقه ۲ دختر ۵۸۳۸
تاكستان ۱۲۶۱۳ ۵۲۳۶ منطقه ۲ دختر ۶۱۷۸
زنجان ۱۷۸۶۰ ۷۳۰۳ منطقه ۲ دختر ۵۶۸۴
كرج ۱۸۷۶۳ ۷۶۴۷ منطقه ۲ دختر ۵۷۱۱
زنجان ۲۱۰۰۵ ۸۵۱۴ منطقه ۲ دختر ۵۷۷۴
زنجان ۲۴۳۰۸ ۹۷۷۸ منطقه ۲ دختر ۵۹۷۱
زنجان ۲۴۹۲۹ ۱۰۰۱۷ منطقه ۲ پسر ۵۹۱۴
خرمدره ۳۸۸۸۵ ۸۴۲۸ منطقه ۳ پسر ۵۶۲۲

برای مشاهده تراز و رتبه قبولی رشته غلوم آزمایشگاهی در دانشگاه شاهرود کلیک کنید

مشاهده برچسب ها