2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۲۲ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
كرج ۴۲۳۸ ۱۷۹۸ منطقه ۲ دختر ۶۹۲۳
خرم آباد ۴۴۱۲ ۱۸۶۷ منطقه ۲ دختر ۶۵۹۲
قم ۴۶۲۸ ۱۹۶۳ منطقه ۲ پسر ۶۸۵۶
ساري ۴۹۹۵ ۲۱۲۶ منطقه ۲ دختر ۶۵۷۴
كرج ۵۸۷۸ ۲۴۶۹ منطقه ۲ دختر ۶۹۱۹
خرم آباد ۶۵۲۸ ۲۷۲۵ منطقه ۲ پسر ۶۴۲۳
بروجرد ۶۶۶۷ ۲۷۸۹ منطقه ۲ پسر ۶۴۵۰
بهشهر ۶۷۲۱ ۲۸۱۰ منطقه ۲ پسر ۶۱۴۵
خرم آباد ۷۱۱۲ ۲۹۶۰ منطقه ۲ پسر ۶۵۰۵
خرم آباد ۷۷۵۹ ۳۲۲۶ منطقه ۲ دختر ۶۵۴۹
خرم آباد ۹۲۷۷ ۳۸۴۳ منطقه ۲ پسر ۶۷۳۰
ايلام ۶۰۱۴ ۸۹۴ منطقه ۳ پسر ۶۲۴۵
اليگودرز ۶۳۲۴ ۹۵۳ منطقه ۳ دختر ۶۵۰۱
كوهدشت ۹۲۸۷ ۱۵۱۸ منطقه ۳ پسر ۵۹۸۲
كوهدشت ۹۳۹۳ ۱۵۳۲ منطقه ۳ دختر ۶۶۶۰
آبدانان ۱۴۲۰۳ ۲۴۷۴ منطقه ۳ دختر ۵۸۰۷

مشاهده برچسب ها