2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج-سال ۱۳۹۶

۲۱ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز ۲۶۲۸ ۸۰۵ منطقه ۱ پسر ۶۹۸۷
مرودشت ۲۷۲۹ ۸۳۶ منطقه ۱ پسر ۶۸۰۱
اصفهان ۳۴۵۶ ۱۰۴۸ منطقه ۱ دختر ۶۵۶۲
لامرد ۳۵۷۲ ۱۵۰۷ منطقه ۲ دختر ۶۴۴۴
داراب ۴۸۵۷ ۲۰۶۴ منطقه ۲ دختر ۶۸۲۸
ياسوج ۱۸۴۱ ۲۲۳ منطقه ۳ دختر ۶۷۲۵
ياسوج ۲۹۸۷ ۳۹۴ منطقه ۳ دختر ۵۹۲۲
دهدشت ۵۷۰۱ ۸۴۳ منطقه ۳ پسر ۶۳۱۰

برای دیدن درصد و تراز و رتبه قبولی در رشته دندان پزشکی دانشگاه تهران کلیک کنید.

مشاهده برچسب ها