2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۱ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تراز و رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
تبريز ۸۴۹ ۲۶۸ منطقه ۱ دختر ۶۷۱۱
تهران ۱۰۵۶ ۳۳۳ منطقه ۱ دختر ۶۵۸۵
تهران ۱۵۶۳ ۴۸۵ منطقه ۱ پسر ۶۴۴۲
تهران ۱۷۶۱ ۵۵۵ منطقه ۱ دختر ۶۹۶۹
مشهد ۱۹۱۰ ۶۰۲ منطقه ۱ دختر ۶۵۸۲
پرديس ۲۱۴۵ ۶۷۲ منطقه ۱ پسر ۷۲۶۶
تهران ۲۲۴۱ ۶۹۴ منطقه ۱ دختر ۵۹۴۳
تهران ۲۳۸۸ ۷۴۲ منطقه ۱ دختر ۶۶۹۵
تهران ۲۶۵۱ ۸۱۲ منطقه ۱ پسر ۶۱۲۱
تهران ۳۱۳۱ ۹۵۷ منطقه ۱ پسر ۶۶۱۰
شهركرد ۴۷۲ ۲۰۰ منطقه ۲ پسر ۷۳۴۱
كاشان ۸۲۶ ۳۷۱ منطقه ۲ دختر ۷۲۲۲
اهواز ۹۴۸ ۴۱۸ منطقه ۲ دختر ۷۰۹۷
مراغه ۱۰۶۰ ۴۶۲ منطقه ۲ پسر ۷۳۰۰
بجنورد ۱۱۰۱ ۴۷۷ منطقه ۲ دختر ۷۰۸۸
خوي ۱۱۳۳ ۴۹۳ منطقه ۲ پسر ۷۳۲۲
لنگرود ۱۱۹۰ ۵۱۴ منطقه ۲ دختر ۷۳۶۵
لنگرود ۱۲۱۹ ۵۲۷ منطقه ۲ پسر ۷۱۳۸
كرج ۱۳۹۸ ۶۰۴ منطقه ۲ پسر ۶۱۵۳
مرودشت ۱۴۶۳ ۶۲۵ منطقه ۲ دختر ۶۷۲۲
ملاير ۱۶۰۷ ۶۸۵ منطقه ۲ پسر ۷۰۵۹
گرگان ۲۰۸۶ ۸۹۴ منطقه ۲ پسر ۶۵۴۹
همدان ۲۲۵۶ ۹۵۹ منطقه ۲ پسر ۶۶۷۱
كرج ۲۳۲۲ ۹۸۹ منطقه ۲ پسر ۶۷۳۰
زنجان ۲۷۶۹ ۱۱۷۰ منطقه ۲ پسر ۶۴۵۴
الوند ۳۲۹۶ ۱۳۹۳ منطقه ۲ دختر ۶۵۸۲
ساوه ۴۰۱۰ ۱۶۸۹ منطقه ۲ پسر ۶۶۸۴
طبس ۱۷۳۹ ۲۱۹ منطقه ۳ دختر ۶۸۶۴
اصفهان ۲۴۳۱ ۲۹۹ منطقه ۳ پسر ۶۴۶۷
اسفراين ۲۹۸۷ ۳۹۴ منطقه ۳ پسر ۶۴۵۸
شهريار ۴۳۸۳ ۶۱۶ منطقه ۳ پسر ۶۰۲۱
تهران ۴۵۲۰ ۶۳۳ منطقه ۳ دختر ۶۴۷۶
ملارد ۵۱۶۴ ۷۴۲ منطقه ۳ پسر ۶۵۰۹
ملارد ۵۳۴۰ ۷۷۴ منطقه ۳ پسر ۶۲۹۹
آبيك ۶۶۴۵ ۱۰۲۱ منطقه ۳ دختر ۶۳۷۶

مشاهده برچسب ها