2 قدم | کنکوری و نمونه سئوال

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۲۰ تیر ۱۳۹۷

رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

تراز و رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور سال ۹۶

شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی
شيراز ۱۷۸۲ ۵۶۲ منطقه ۱ پسر ۷۰۹۴
شيراز ۱۷۸۸ ۵۶۴ منطقه ۱ پسر ۶۹۰۴
شيراز ۲۵۱۴ ۷۷۶ منطقه ۱ پسر ۶۸۸۱
مكاتبه‌اي ۳۰۴۱ ۹۳۰ منطقه ۱ دختر ۶۶۲۱
تهران ۴۰۴۷ ۱۲۰۷ منطقه ۱ دختر ۶۷۸۰
تبريز ۴۰۶۴ ۱۲۱۱ منطقه ۱ دختر ۶۴۳۴
شهركرد ۲۷۰۴ ۱۱۴۵ منطقه ۲ دختر ۶۳۷۸
نورآباد ممسني ۲۸۹۰ ۱۲۲۰ منطقه ۲ پسر ۶۶۹۰
اروميه ۲۹۳۹ ۱۲۴۰ منطقه ۲ پسر ۶۸۴۹
بهبهان ۳۰۴۵ ۱۲۷۹ منطقه ۲ پسر ۶۹۹۲
دولت آباد ۳۲۲۶ ۱۳۵۸ منطقه ۲ پسر ۶۵۸۴
اهواز ۳۴۶۱ ۱۴۶۲ منطقه ۲ دختر ۷۰۷۰
اهواز ۳۸۶۸ ۱۶۲۲ منطقه ۲ دختر ۶۶۵۲
اهواز ۵۸۶۳ ۲۴۶۳ منطقه ۲ پسر ۵۹۲۹
اهواز ۷۴۰۶ ۳۰۸۸ منطقه ۲ دختر ۶۵۶۶
اهواز ۸۱۸۶ ۳۳۹۷ منطقه ۲ دختر ۶۳۸۸
ماه شهر ۳۰۰۰ ۳۹۷ منطقه ۳ پسر ۶۷۳۵
شوشتر ۳۰۶۰ ۴۰۶ منطقه ۳ پسر ۶۶۹۴
انديمشك ۳۱۵۴ ۴۱۹ منطقه ۳ پسر ۶۶۶۲
ماه شهر ۳۱۶۶ ۴۲۲ منطقه ۳ پسر ۶۳۱۷
باغملك ۴۵۵۰ ۶۴۰ منطقه ۳ دختر ۶۶۷۴
پلدختر ۵۶۶۹ ۸۳۶ منطقه ۳ دختر ۶۹۱۵
گتوند ۵۸۱۴ ۸۵۷ منطقه ۳ پسر ۵۸۵۷
رامهرمز ۶۹۱۶ ۱۰۸۲ منطقه ۳ دختر ۶۳۷۲

 

مشاهده برچسب ها